Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov
ZŠ a MŠPotštát, okres Přerov

Minulost od roku 1945

Po skončení II.světové války došlo na Potštátě a okolí k obnově českého školství.
Žáků povinných školní docházkou do střední měšťanské školy bylo v červenci 1945 pouze 41. Tento počet však díky přistěhovalcům z „vnitrozemí“ vzrostl do konce prázdnin na 86, z nichž 74 dětí bylo české národnosti, 1 žák slovenské a 11 dětí bylo ze smíšených manželství. Pro účely výuky byla zabrána budova bývalé německé školy z r. 1902. Prvním ředitelem po válce se stal pan Stanislav Skříčil, rodák z nedaleké Lhotky. Ve funkci ředitele pracoval, s malou přestávkou, nepřetržitě 22 a půl roku ( celkově jako kantor 27 let).

Významnou a z dnešního pohledu také diskutabilní poválečnou událostí zůstává odsun německého obyvatelstva. Potštát a okolí patřil k pohraničním částem hranického okresu,jež byly v době okupace přiřazeny k Sudetám. Především v průběhu roku 1946 bylo z této oblasti odsunuto více než 1000 osob německé národnosti.

Školní obvod měšťanské školy v Potštátě tvořily v té době obce Potštát, Padesát lánů, Kovářov, Kyžlířov, Boškov, Středolesí a až do r. 1951 také Radíkov.

Mezi nejvýznamnější události poválečných let patřilo založení SRPŠ při střední škole, v jehož čele stál pan Rudolf Vrátný. Úkolem tohoto sdružení bylo zlepšit spolupráci mezi školou a rodinami. Zajímavé je jistě i to, že se členové SRPŠ zúčastňovali klasifikačních porad. V rámci mimoškolních aktivit byla v září 1950 založena pionýrská organizace, v lednu 1951 pak také sokolská družina, v nichž pracovala s velkým zájmem většina žáků tehdejší střední školy. V souvislosti se sokolskou družinou je třeba vzpomenout jméno učitele
Vladimíra Kováříka, který se stal jejím prvním vedoucím.

V budově střední školy byla také 1.1.1950 zřízena stravovna mládeže, která sloužila i pro žáky školy mateřské.

Znamenala ulehčení života pracujících matek a především zajišťovala teplou stravu i pro žáky za sociálně slabých rodin. Se stravovnou je nerozlučně spjato jméno paní Josefy Ryšánkové, která zde až do 70. let působila jako kuchařka od samého založení. Žáci ve stravovně dostávali přesnídávky, oběd s masem 4- krát týdně, oběd bez masa pak 2 –krát týdně. Za obědy platili dle příjmu rodičů od 1,60 Kčs do 3,20 Kčs.

Pro potštátské školství mělo bezesporu velký význam spojení národní a střední školy v osmiletou střední školu, k němuž došlo 1.9. 1953. V prvním roce svého trvání měla tato škola 172 žáků v šesti třídách, z nichž II. a IV. třída byly tvořeny dvěma postupnými ročníky.

V souvislosti s roky po válce je třeba také vzpomenout jméno Marie Desfours- Walderode,potštátské hraběnky, která se jako lékařka starala a pečovala o zdraví žáků a občanů prakticky až do své smrti v roce 1963. Péči o žáky po ní převzal v roce 1957 MUDr.Jan Přikryl, chrup žáků byl kontrolován dentistou R. Jahnem.

Protože prakticky polovina žáků školy patřila k přespolním, byla zřízena dne 11.5.1959 při zdejší škole družina mládeže. Jako vychovatelka v ní působila velmi krátce paní Marie Dragounová z Hranic, od 1.6.1959 až do r. 1977 pak již paní Gabriela Richterová z Velkého Újezda.

Počátkem školního roku 1961/62 byla osmiletá střední škola přeměněna na devítiletou školu povinnou pro všechny žáky.

Protože počet žáků od konce války neustále stoupal, ve školním roce 1964/65 dosáhl ( po zrušení malotřídky v Boškově ) 300 dětí, bylo od počátku 60. let ředitelstvím školy poukazováno na tento fakt a nezbytnost situaci řešit. Pro ilustraci stavu si zde dovolím ocitovat část dopisu ředitele školy pana Stanislava Skříčila adresovaného okresní školské a kulturní komisi v Přerově:
„ Zdejší ZDŠ je umístěna ve třech budovách – bývalé německé škole z r. 1902 šest tříd, v bývalé německé škole staré přes 100 let ( jde o budovu dnešní ZUŠ) 4 třídy ,v zámku dílny a školní družina.

Na újmu řádného chodu školy jsou dál naprosto nedostačující velikosti některých učeben a všech kabinetů.

Jen šest učeben vyhovuje velikostí, ostatní jsou malá, také vlhká, provizoria. Tak např. od listopadu loňského roku se tísnilo 31 žáků 1.třídy v bývalém bytě ředitele o velikosti 4,5 x 4,5 m ! Nevím, co by této nenormální situaci řekl okresní hygienik! Byla-li v uplynulém roce situace nenormální, je situace v nastávajícím školním roce 1967/68 téměř neřešitelná. Do 1. třídy má chodit 36 žáků ! Kam je umístit ? Povolí OŠK – ONV rozdělení třídy, když nebylo plánováno( počítala původně se 34 žáky), bude mít učitele? A dojde-li k rozdělení 1.třídy, znamená to zavést nejméně pro jednu třídu ( 3.nebo 4.) vyučování na směny. Ani to není jednoduché, protože do zdejší školy nechodí jen žáci z Potštátu a Padesáti Lánů, ale dojíždějí i žáci z Kovářova,Boškova, Boňkova, do 5.třídy také z Luboměře pod Strážnou a zatím ovšem také do všech tříd i z Kyžlířova ( ředitelka nepřítomna již po mnoho měsíců pro nemoc). Ředitelství ZDŠ se zatím nepodařilo najít klíč k řešení této svízelné situace.“ (Zde je třeba ještě připomenout, že děti z Lipné navštěvovaly ZŠ 1.-5. v Lipné, starší pak ve Spálově. Také luboměřské děti 1.-4. třídy ZDŠ Potštát nenavštěvovaly).

Tolik slova tehdejšího ředitele .I přes nepřetržité upozorňování trvalo však ještě téměř 5 let, než se ledy pohnuly a na jaře roku 1972 začaly přípravné práce na přístavbu ZDŠ. Po zahájení stavby se situace ještě zkomplikovala, protože místo pro nové budovy musela uvolnit stará tělocvična a školní hřiště, zahrada, domek Holišových. Tělocvik tak nadále probíhal v sále zámku nebo na 20 minut chůze vzdáleném hřišti u zrušené školy na Kovářově. Investorem celé výstavby byl ONV v Přerově, stavebními pracemi byly pověřeny Pozemní stavby Olomouc.

Ze tří předložených návrhů byl nakonec vybrán objekt navržený ing. arch. Derkou. Náhled na tuto na Potštátě doposud největší investiční výstavbu činil 9 mil. korun. Dnes již je jasné, jak velkou chybou bylo v místních podhorských podmínkách stavět školu tvořenou z 99% panely , s rovnýmu střechami a obrovskými prosklenými plochami . Přes řadu těžkostí, provázejících stavbu, byl učebnový a jídelní pavilon po odstranění pouze některých kolaudačních závad předán do užívání v prosinci 1974. Pro účely LŠU v Hranicích byla předána budova „U fary“ a hlavní školní budova byla předána pro generální opravu. Dílny a školní družina i „tělocvična v sále“ zůstaly v zámku.

Celý tělocvičný a dílenský pavilon byl pak stavbaři předán do užívání v lednu 1976. O rok později, v lednu 1977, byla také dokončena generální oprava hlavní budovy a život školy začal plynout normálně.

Ve školním roce 1977/78 se rozšířil školní obvod o obec Lipná, přesto se stav žáků pomalu ale jistě snižoval.

Po sametové revoluci, která se v potštátské škole promítla do personálních změn ve vedení školy, započalo nové období života školy, období, které se již oprostilo od „politického nánosu“, od prověrek, manifestací, vytyčování a slepého plnění úkolů pro čárku,období, které přináší do práce učitelů i žáků nové trendy, postupy, konkurenci. V mnohém je toto období podobné předchozím letům.

Jestliže se v polovině 70 . let se slávou otvíraly nové prostory školy, jistě málokdo tušil, že o čtvrt století později budeme poukazovat na havarijní stav nových budov. Již v roce 1991/92 bylo třeba provést rekonstrukci kotelny, v roce 1993 rekonstrukci celého topení, opravu rovných střech.

Přínosem pro školu bylo získání právní subjektivity, která škole umožnila rychleji a efektivněji reagovat. V roce 1996 bylo díky dotaci školského úřadu zřízena v naší škole počítačová učebna, v roce 1977 byla díky OÚ Potštát zrekonstruována střecha na hlavní budově. V roce 1999 se podařilo z prostředků rodičů, sponzorů, ale i školského úřadu zakoupit keramickou pec, která nastartovala činnost velmi úspěšných kroužků keramiky.

Rok 2000 je rokem, kdy se i ZŠ Potštát přes problémy napojila na síť Internet. Na podmínky potštátské základní školy je poslední, skutečně velkou akcí rekonstrukce tělocvičny, která si vyžádala investici téměř 1 mil. korun, který poskytl Okresní úřad v Přerově a OÚ Potštát. Nedostatky, které se ukazovaly již při výstavbě nových pavilonů v roce 1972 – 1976 se začaly naplno projevovat ( katastrofální zatékání, praskliny ve zdech, netěsnosti oken, nemožnost prostory dostatečně vytopit, nepříjemné vedro v červnu či září atd. ) a havarijní stav především podlahy v tělocvičně tak byl vyřešen novým moderním povrchem se špičkovými parametry. Zbývá doufat, že podobně budou řešena i okna v nových budovách, zateplení celého pláště či zakrytí rovných střech typem vhodnějším pro podhorskou oblast.
Zatímco v letech šedesátých řešil pan ředitel úkol, co s tolika žáky, dnes máme problém opačný. Přestože kapacita školy činí 350 žáků, školní kuchyně dokonce 550 jídel denně, díky poklesu porodnosti, odchodu žáků na výběrové typy škol, odlivu občanů apod. jich v roce 2002 navštěvovalo ZŠ Potštát 140. Škola tak pracuje již několikátým rokem na vyjímku MŠMT z počtu žáků.

Nezbývá než doufat, že situace se brzy zlepší a třídy se zase poněkud více naplní. Počet nově narozených občánků na Potštátsku tomu napovídá. Obec bez školy, zvláště spádová obec typu Potštátu, je odsouzena pouze k přežívání.

Škola je všeobecně v myslích lidí spojena s žáky a učiteli. Často se ale zapomíná na správní zaměstnance, kteří, at´ již jsou to školníci, uklízečky, topiči nebo kuchařky, nám pedagogům vytvářejí podmínky pro naši práci. Z nich, spjatých nezapomenutelně s potštátskou základní školou, připomenu jména jako Marie Druschková, Zdeňka Holišová, Ludmila Matějíčková, Vlasta Turečková či Helena Pokorná. Bylo a je jich samozřejmě mnohem, mnohem víc a všem patří dík za to, co pro školu dělali a mnozí stále dělají. Stejně tak neprávem stojí poněkud v pozadí vychovatelé. Kromě již vzpomínané Gabriely Richterové působila ve školní družině při ZŠ Potštát tři dekády paní Zdeňka Hoszowská.

Snahou všech kantorů a záměrně říkám i správních zaměstnanců školy bylo a je umožnit dětem získat základní vzdělání , na kterém pak mohou stavět a informace a poznatky získané na „základce „ bude každé z nich využívat celý život. Němčina má pro základní školu Čechům snadno srozumitelný výraz Grundschulle, který zcela jasně vyjadřuje to, co základní škola člověku dává a čím pro něj je.

O nás

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Potštát,

Školní 76, Potštát, 753 62

Mgr. Jonáš Gazdík

ředitel školy

reditel@zs-potstat.cz

tel.: 581 624 250

mobil: 607 515 815

 

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 27 °C 14 °C
sobota 22. 6. déšť 21/14 °C
neděle 23. 6. zataženo 20/12 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 19/12 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Alois

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den květů
  • Evropský den hudby
  • Mezinárodní den trpaslíků

Zítra má svátek Pavla

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Plán doučování